Pyt Kramer

Intro Researcher of the Frisian language
Is Politician
From Netherlands
Type Politics
Gender male
Birth 7 March 1936, Stiens, Netherlands
Star sign Pisces
Politics Frisian National Party
Tekst üüb Öömrang

Pyt Kramer (*07. Maarts 1936, Stiens, Waastfresklun) as en wedenskapsmaan för't Fresk, fööraal för't Saaterfresk. Hi hää en hialer rä buken auer a fresk spriaken skrewen. An do wiar hi ään faan a grünjleiern faan a Fryske Nasjonale Partij uun Waastfresklun an as diar daalang noch aktiif. Pyt Kramer as sant di 6. Maarts 2010 Iarenlasmoot faan a Seelter Buund uun't Saaterlun. Auer juaren hää Pyt ham för't Saaterfresk an Nuurdfresk Wikipedia iinsaat.

Werken

De Sealter lûden. In: Us Wurk 17 21-24 (1968) Ta de fonology fan it Sealtersk. In: Us Wurk 20 42-43 (1971) It âldste Sealtersk. In: Us Wurk 20, 44-58, 76 (1981) Assibilaasje fan ferlytsings-k yn Sealter lânnammen. In: Us Wurk 21-22 139-146 (1972-73) Djoomersmeer en Tjoomeer. In: Us Wurk 23 119-122 (1975) Skraits, maits en mûglike sibben. In: Us Wurk 25 77-82 (1976) Dät Eedgreeuen (De terminology fan in âld Sealter hantwurk). In: Scripta Frisica, Tinkbondel foar Arne Spenter 1979:119-126 (Us Wurk 28). Eine neue Quelle für das Saterfriesische. In: Nordfriesisches Jahrbuch 1981, 1982:172-183. [Bespreekenge fon Fort 1980]. Saterfriesisch baale ‘reden, sprechen. In: Us Wurk 32, 70-77 (1983) un 33, 50, 38 145-146 (1989) Alternative: T. Hoekema, Sealter baarle ‘prate’. In: Us Wurk 38 60-61 (1989) Seeltersk Weer, Wäärf, Wärfte, Woarsene. In: Miscellanea Frisica [Earebondel H.T.J. Miedema], 1984:111-122. [Schrieuwen ap Seeltersk!] De kwaliteit fan brutsene lûden. In: Us Wurk 34, 37-39 (1985) un 35, 146-147 In fonologyske ramp, Bydrage 12e Frysk Filologekongres, 1991 In Grinswurdboek. In: Tydskrift foar Fryske Taalkunde 9 113-115 (1994). (Bespreekenge fon Heinrich Book/ Hans Taubken, Hümmlinger Wörterbuch, 1993) Eastfryske taalkunde. In: Anne Dykstra en Rolf H. Bremmer (red.), In skiednis fan ‘e Fryske taalkunde 1999: 301-327. Hoe Frysk is it Frysk? In: Philologia Frisica Anno 1999, 2000:127-163. Seelter Woudebouk, Seeltersk – Dütsk – Fräisk, 270 sidjen, 1961 Mittheilungen aus dem Saterlande, J. F. Minsssen, 1965 an 1970, dial 2 an 3 Dät Ooldenhuus, Hermann Janssen an Pyt Kramer, 1966 Saterland – Insel im Moor, Pyt Kramer, 1967 Litje Swotte Sambo, auersaatang faan det bilbuk 'Little Black Sambo' Seelter Trjoue, Tidschrift foar alle Seelter, Hermann Janssen an Pyt Kramer, 1966-1972 Kuute Seelter Sproakleere, 1982 SEELTER SEEKEN, Noomen – Sproake – Geschichte, faan Pyt Kramer, Theodor Griep an öödern, 105 sidjen, aanj ferlach Mildaam 1999

Werken online

In fonologyske ramp, Bydrage 12e Frysk Filologekongres, 1991 LOUND UN NOOMEN faan Pyt Kramer, 450 sidjen, Mildaam 1994 (PDF-datei) wurdenlist sjiisk-seeltersk, 156 sidjen, 1996 NSW, Nai Seelter Woudebouk, Enzyklopädie Seeltersk – Dütsk – Fräisk – Engels, buksteewen A-E an G-H (noch uun werk) online-spriakkurs frysk an seeltersk Formenwörterbuch des Saterfriesischen (2014)

Ferwisang efter bütjen

Näie Seelter Siede wääbsidj faan Pyt Kramer Saterland, een levend taaleiland, faan Pyt Kramer, luke heer of heer Muusewänt un Kittegientje, biletääl, heer online önj Pyt Kramer's wääbsidj Deer waas iensen 'n oold Wieu, biletääl, ouerseet faan Hermann Janssen, 1960, heer online önj Pyt Kramer's wääbsidj

Buken

Dät Ooldenhuus, Hermann Janssen an Pyt Kramer, 1966 Seelter Trjoue, Pyt Kramer an Theo Griep, 1969 Kuute Seelter Sproakleere, 1982 Woudelieste Düütsk-Seeltersk, 1996 Seelter Seeken, Theo Griep an Pyt Kramer, 1999 Lound und Noomen, 1993

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *